Önümler

 • Keramiki freze topy Zirkoniýa üweýji monjuklar

  Keramiki freze topy Zirkoniýa üweýji monjuklar

  Theüzü Keramiki freze topy Zirkoniýa üweýji monjuklartekiz, güýji ep-esli gowulaşýar we zyýanyň derejesi ep-esli azalýar.Enjamyň zaýalanmagy azalýar, bu enjamyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.Esasan keramiki materiallary üýşürmek we dargatmak üçin ulanylýar, iýmit, kosmetika, boýag, örtük, pigment we polotno.

 • Garyndy termiki kesiş

  Garyndy termiki kesiş

  Garyndy termiki kesiş bir gezek, yzyna gaýtaryp bolmaýan enjamdyr. Elektrik enjamlaryny aşa gyzgyn goramakda giňden ulanylýar.Peýdaly model esasan pes ereýän nokat, akym, plastmassa ýa-da keramiki gabyk, möhürleýji çybyk we gurşun simli birleşýän erginlerden durýar.Adaty iş şertlerinde ýangyjy garyndy iki gurşuna birikdirilýär we erginli ýylylyk kesilmegi adaty ýylylygy duýup, öňünden kesgitlenen predohraniteliň temperaturasyna ýetende we ereýän predohraniteliň iki ujuna çalt gysylanda ereýär. gurşun, şeýlelik bilen zynjyry döwdi.

  Garyndy termiki kesiş eksenel görnüşi we radial görnüşi, bahalandyrylan hereket temperaturasy: 76-230 ° C, bahalandyrylan tok: 1-200A, şol sanda: Rohs CCC, REACH we daşky gurşawy goramak talaplary

 • Keramiki ýylylyk çüýşesi

  Keramiki ýylylyk çüýşesi

  Keramiki ýylylyk geçiriji esasan ýylylyk paýlaýyş gatlagyndan we ýylylyk geçiriji gatlakdan durýar, ýylylygyň ýaýramagy gatlagy suwuk fazanyň himiki üýtgeme prinsipini lateks süýümli deň däl dispersiýa ulanmak, keramiki poroşok inçe gurluşy emele getirmek we kiçi mikron bilen birleşdirmekdir. poroşok, soň bolsa içi boş kristal boşluk gurluşynyň ýylylyk bölüniş gatlagyna, ýylylyk bölüniş gatlagynyň mikro boşluk gurluşynyň gözenekliligi 5% bilen 40% arasynda, Poroşokyň bölejikleriniň ululygy 90 nm bilen 300 nm aralygyndadyr.Heatylylyk çeşmesi bilen aragatnaşygyň ýylylyk çeşmesini siňdirýän we geçirýän ýylylyk geçirijilik gatlagy bar.Heatylylyk paýlaýyş gatlagynyň gözenekli gurluşynyň beýik üst meýdany arkaly, ýylylygy ýaýratmak serişdesi hökmünde howany ulanmak arkaly ýylylygyň ýaýramak ukyby gowulaşýar.

 • Alumina keramiki halkasy

  Alumina keramiki halkasy

  Otag temperaturasyndaky keramiki bölekler izolýator bolup durýar, ýokary garşylyklylygy sebäpli, ýokary eriş nokady, ýokary gaýnadyş aýratynlyklary bolan izolýasiýa enjamlarynda ulanylyp bilner, ýokary temperaturada aňsat okislenme, gowşak poslama demir materiallary düzýär.Önüm materialynyň magnitiniň ýoklugy sebäpli, tozany siňdirmeýär, üstünden düşmek aňsat däl.

 • Granulasiýa tozy

  Granulasiýa tozy

  Ösen keramiki önümçiliginde möhüm galyplaýyş usuly hökmünde gysyş galyplary has giňden ulanyldy.Çig mal üçin has jikme-jik talaplar sebäpli, materialy deň derejede dolduryp bilýän, ýaşyl bedeniň emele geliş dykyzlygyny ýokarlandyryp biljek we önümçilikden soň sinter dykyzlygyny üpjün edip biljek bölejiklere gaýtadan işlemek zerurdyr. farfor materialynyň suwuklygy, süzgüç öndürijiligini gowulandyrmak, sinter temperaturasyny peseltmek.Şonuň üçinGranulasiýa tozykeramika öndürmek üçin aýratyn möhümdir.

 • Kuwwatly keramiki basyş elementi

  Kuwwatly keramiki basyş elementi

  Göwrümlikeramiki basyş elementi(CCP) awtoulag bazaryna bagyşlanan önüm.Sensor substratlarynyň önümçiligini kadalaşdyrmak üçin takyk galyplaýyş prosesi kabul edilýär.Awtomatiki aýlaw tuneli peç, has gowy datçik substratlaryny öndürmek üçin süzgüç durnuklylygyny ýokarlandyrýar.Substratymyz datçigiň hilini ýokarlandyryp biljek ýokary işleýiş takyklygy we gowy material durnuklylygy bar.

 • Keramiki suw klapan plastinka diski

  Keramiki suw klapan plastinka diski

  Al2O3 keramiki suw klapan plastinka / diskposlama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, könelişme garşylygy, Gowy parallelligiň takyklygy, ýokary gatylygy,we ş.m.

 • Keramiki alýumin titanat arça ýeňli gyrymsy

  Keramiki alýumin titanat arça ýeňli gyrymsy

  Keramiki alýumin titanat arça ýeňli gyrymsypes basyşly alýumin guýma maşynynyň esasy bölegi.

  Keramiki alýumin titanat arça ýeňli gyrymsyis pes basyşly guýma maşynlarynyň möhüm bölegi.Eredilen alýumin, her 3-5 minutdan ýokary göteriji turba arkaly peçiň basyşy bilen daşalýar.alýumin titanat pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti, gowy termiki zarba garşylygy we eredilen metallar bilen çyglylygy sebäpli göteriji turbalaryň ideal materialyna öwrülýär.

 • Öz-özünden ýaglaýan keramiki şah we şah möhüri

  Öz-özünden ýaglaýan keramiki şah we şah möhüri

  Öz-özünden ýaglaýan keramiki şah / şahanyň möhriAsyl ýokary güýç, kislota we aşgar garşylygy, alýumin önümleriniň sürtülme garşylygy esasynda maddy aýratynlyklaryny gowulandyrdylar.Iň uly aýratynlyk, sürtülme koeffisiýentiniň peselmegi.Bu materialy ulanýan şahlar we şah möhürleri aç-açan artykmaçlyklary görkezýär.Mysal üçin: uzak ömür, pes ses, has gowy durnuklylyk we motory has gowy goramak.

  Mikro teksturly öz-özüni ýaglaýan keramiki material, Al2O3 keramiki materialyň giňişleýin mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrýar.Goňur öz-özüni ýaglaýan keramiki şahanyň döwük berkligi we flexural güýji, adaty alýumin keramiki şahasyndan takmynan 0,4% we 12,3% ýokary bolan, 7.43MPa · m1 / 2 we 504.8MPa, iň ýokary sürtülme koeffisiýenti azalýar takmynan 33.3% we iň az sürtülme koeffisiýenti 18,2% azalýar.

 • Alýumin oksidi Keramiki şah / şahanyň möhri

  Alýumin oksidi Keramiki şah / şahanyň möhri

  Alýumin keramiki şahanyň, keramiki rulmanyň uly göwrümli önümçiligini takyk şekillendiriş amalyny kabul edýäris.Alýumin keramiki şahasy, ýylylyga we sowuga garşylykly keramiki göteriji, kiçi güýç çeýeligi, basyşa garşylyk, ýeňil agram, kiçi sürtülme koeffisiýenti we ş.m. köp sanly hereketlendirijide giňden ulanylýan käbir artykmaçlyklar.

 • Alumina boş lampa kerpiç / Alumina köpürjik kerpiç

  Alumina boş lampa kerpiç / Alumina köpürjik kerpiç

  Alýumina içi boş lampa kerpiç / Alýumina köpürjik kerpiç, eriş usuly bilen senagat alýuminden ýasalan ýeňil alýumin önümidir.Çukur lampasyndan ýasalan ýeňil çydamly izolýasiýa kerpiçleri, ýangyn bilen göni aragatnaşykda ýokary temperaturaly peçlerde asma hökmünde ulanylyp bilner.

 • Sinter armatura

  Sinter armatura

  Biziňkitabaklarwehaça çüýlenmelerýokary alýuminiýa düzümi, pes haramlyk, ýokary temperatura garşylyk, gowy termiki zarba durnuklylygy we pes giňelme koeffisiýenti ýaly artykmaçlyklara eýe.